top of page
Keyboard and Mouse

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. De coach: Immanuella Wouter, integratieve coaching
2. De cliënt; de wederpartij Immanuella Wouter, integratieve coaching
3. Coaching, dan wel andere incidentele diensten die door de coach in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen de coach en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen. De sessies hebben een uur van 60 minuten dit is exclusief voorbereiding en naslag werk.
2. Een overeenkomst tussen de coach en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:

1. De coach geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en zij de coaching wil beëindigen;

2. Cliënt geeft aan dat hij/zij de coaching wil beëindigen;

3. Cliënt stuurt de coach een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer; 

4. De coach stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de overeenkomst is

beëindigd. Dit gebeurt alleen wanneer:

  • Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen;

  • Cliënt aangeeft dat hij zich niet houdt aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;

  • Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt.

  • De coach van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt zij niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

Artikel 5. Annulering

1. Annulering van afspraken voor individuele sessie dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarde:
– Sessies geannuleerd binnen 24 uur voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

1. De coach zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach daartoe verplicht is of de coach toestemming heeft verkregen.

2. De coach zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy

 

Artikel 7. Tarieven, facturering en betaling

1. Dienstverlening voor cliënten zal door de coach volgens afspraak middels een factuur in rekening worden gebracht.
2. De cliënt betaalt een bedrag per sessie. Het bedrag wordt vooraf overeengekomen en direct of binnen 14 dagen na dagtekening betaald.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
3. De coach houdt zich aan de bepalingen van de WGBO en de ethische en overige beroepscode die op haar professie van toepassing is.
4. De cliënt is zich ervan bewust dat hij/zij een bijdrage levert aan het leerproces van de therapeut, counselor i.o. Deelname aan de therapie is op eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard wordt de client doorwezen naar zijn/haar huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

 

Artikel 9. Scholingstraject

1. Ten behoeve van het scholings- en professionaliseringstraject van de coach kan het begeleidingstraject geanonimiseerd worden ingebracht in intervisie en supervisie. De supervisor is geregistreerd bij het Ambulatorium van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en handelt in

opdracht van de coach. De supervisor heeft het recht om de coach bindend te adviseren inzake stoppen met de coaching c.q. doorverwijzen van de cliënt indien het probleem c.q. de hulpvraag van de cliënt naar het oordeel van de supervisor niet onder de behandelingscompetentie van de therapeut, counselor of coach valt. Aangezien de coach aan de supervisor rapporteert, heeft de supervisor uitsluitend indirect zicht op de inhoud en vorm van de uitgevoerde coaching, evenals op het effect daarvan.
2. Cliënt gaat ermee akkoord dat in zijn/haar casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken. De coach, alsmede collega’s (i.o.) en opleiders, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.

Wanneer de cliënt feedback heeft over de coach en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan zijn coach zelf willen mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de vraag, feedback of de klacht uitsluitend en schriftelijk wenden tot de coördinator van het Ambulatorium van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Deze informatie zal door alle betrokkenen partijen vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening van de coach is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.


Ingeschreven bij de KvK onder nummer 74092529

*De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als coaches. Op basis van de WGBO is deze behandelingsovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie; vereiste toestemming voor minderjarigen; recht op inzage in dit dossier; geheimhouding van cliënt gegevens. Deze behandelingsovereenkomst is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en European Association for Psychotherapy (EAP). Meer informatie hierover vindt u op: www.nap-psychotherapie.com.

bottom of page