top of page

Gedragscode & Geheimhouding

1.

De coach is verplicht tot geheimhouding.

Deze regel betreft alles waarvan de coach gedurende de contacten met de cliënt kennis krijgt. Er is sprake van een vertrouwensrelatie tussen coach en cliënt. De coach heeft, behoudens wettelijke uitzonderingen, de plicht tot zwijgen over elke informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard is. De coach rapporteert aan niemand anders dan de cliënt. Alleen als de cliënt daarvoor toestemming geeft, mag de coach aan derden rapporteren. Vooraf gaand de sessie dient de coach van te voren toestemming te vragen aan de client betreft het opnemen van een sessie die voor intervisie ( intercollegiaal toetsing) alleen dient voor te worden. Uitgangspunt is dan dat de cliënt bij de rapportage aanwezig is en vooraf op de hoogte is van de strekking van de rapportage. De coach maakt van zijn handelen aantekeningen/ opnamen voor zover dit voor een goede dienstverlening noodzakelijk is. Deze aantekeningen/opnamen zijn alleen voor eigen gebruik van de coach en niet voor anderen in te zien ten zij de client daar toestemming voor geeft. De coach draagt zelf zorg voor vertrouwelijke archivering van deze aantekeningen.

 

2.

De coach respecteert de grenzen van zijn beroepsuitoefening en is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn dienstverlening.

Indien er sprake is van een opdrachtgever die niet dezelfde is als de cliënt, dan draagt de coach er zorg voor dat opdrachtgever en cliënt over dezelfde informatie beschikken ten aanzien van wat er in de coachingsrelatie verwacht mag worden. De coach is onafhankelijk, integer en te allen tijde vrij in, en persoonlijk verantwoordelijk voor de dienstverlening. De coach aanvaardt geen opdracht die tot (onuitgesproken) belangentegenstellingen tussen opdrachtgever en cliënt zouden kunnen leiden. De coach coacht alleen een cliënt die gemotiveerd is en die zelf voor coaching gekozen heeft: vrijwilligheid en eigen inzet zijn noodzakelijke voorwaarden voor acceptatie en continuering van de opdracht.

De coach biedt alleen zijn diensten aan indien hij deskundig is om op de specifieke coachingsvraag in te gaan. Indien dat niet mogelijk is, wordt de opdracht niet aanvaard.

 

Indien dat op enig moment in het coachingstraject in het belang lijkt te zijn van de cliënt, zal de coach doorverwijzen naar een andere professional.

3.

De coach streeft naar een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening.

De dienstverlening van de coach is gebaseerd op diens door ervaring en training verworven competenties met betrekking tot kennis, vaardigheden en attitude als coach. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid en de beperkingen van zijn ervaring in acht. Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op zijn vakgebied en staat open voor nieuwe inzichten en methoden.

bottom of page